İSTATİSTİKLER

9 kategori altında, toplam 364 haber bulunmaktadır.

Bu haberler toplam 1582972 defa okunmuş ve 2305 yorum yazılmıştır.

Kadir Gecesi Özel... (Kadir Gecesi Duasy)

Kategori  Diğer Konular | Yorumlar 100 Yorum | Okunma 95883 Okunma | Yazar Yazan:Yönetim  | 02 Ekim 2007 12:19:25

"Her kim, imanyndan dolayy ve mükafatyny yalnyz Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse, geçmi? günahlary affedilir"
(Hadis-i ?erif)


Kadir Geceniz Mübarek Olsun...

  

 
Rabbimiz Yüce Kitabymyz Kuran-y Kerimde Kadir Gecesi için ?unlary bizlere söylüyor:
 
?üphesiz biz, (Kuran'y) Kadir gecesi indirdik. Kadir gecesinin ne oldugunu sana bildiren nedir ?
Kadir gecesi bin aydan hayyrlydyr.
Melekler ve ruh (Cebrail), Rabbi'nin
izni ile her i? icin o gece iner. O gece, tan yerinin a?armasyna kadar bir esenliktir.''

                                                                                                         (Kadr Suresi 1,2,3,4,5)

 
Peygamber Efendimiz (s.a.v)'de Kadir Gecesi hakkynda ?öyle buyurmu?lardyr:
 
Hz. Ai?e (r.ah.) Efendimiz (s.a.v)'in Kadir gecesinin son on gecesinde tek rakamly günlerinde aranmasyny söyledi?ini rivayet etmi?tir. (Buhari)
 
Kadir gecesini Ramazanyn son on gününde arayyn. (Müslim)
 
 
 

Kadir Gecesinin en önemli özelli?i, cin ve insanlara iki cihan saadeti bah?eden, kâinat kitabynyn ezelî bir tercümesi olan yüce kitabymyz Kur'ân-y Kerimin bu gecede ilk olarak dünya semasyna indirilmesidir. Daha sonra ise ihtiyaca göre âyet âyet veya sûreler halinde vahyin mazhary Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselama Cebrail (a.s.) vasytasyyla takdim edilmi? olmasydyr.

Yine bu mübarek gecede insanly?yn ebedî refahyna sebep olacak, ona bereketli bir ömrü kazandyracak bir fyrsat verilmektedir. Bu geceyi dua, zikir ve ibadetle geçiren ki?i, ancak seksen sene gibi uzun bir ömürde kazanabilece?i ecir ve sevaby bir gecede elde etme bahtiyarly?yna ermi? olacaktyr.

 

 

Bin aydan hayyrlydyr denmesinin hikmeti nedir?


"Bin ay" seksen üç sene dört aylyk bir süreye tekabül eder. Geçmi?teki salih kimselerin bir ömür boyu kazandyklary manevi mertebeyi bir gece içinde elde etme fyrsatydyr. Resulullah (a.s.m.) sahabilere Ysrailo?ullaryndan bir kimsenin Allah yolunda bin ay boyunca silâhly olarak cihat etti?ini anlatmy?ty. Sahabiler bunu duyunca ?a?yrdylar ve kendi amellerini az, gördüler. Bunun üzerine Kadir Suresi indirildi.

 

Ba?ka bir rivayette Peygamberimiz Sahabilere Ysrailo?ullaryndan dört ki?inin seksen sene boyunca hiç günah i?lemeden ibadet ettiklerini anlatty. Sahabiler bunu hayretle kar?ylady. Cebrail Aleyhisselâm geldi, "Yâ Muhammed, ümmetin o birkaç ki?inin seksen sene ibadetinde hayrete dü?tüler. Allah sana ondan daha hayyrlysyny indirmi?tir" diyerek Kadir Suresini okudu ve, "Y?te bu senin ve ümmetinin hayran kaly?yndan daha hayyrlydyr" buyurdu.
 

Di?er bir rivayette Resulullah’a bütün ümmetlerin ömürleri gösterilmi?ti. Kendi ümmetinin ömrünü kysa görünce, ömrü uzun olan ümmetlerin amellerini dü?ündü. Kendi ümmetinin bu kysa ömürlerinde yaptyklary amellerle onlara ula?amayacaklary endi?esi içinde üzüldü. Yüce Allah da Habibine, bu üzüntüsüne mukabil Kadir Gecesini vererek di?er ümmetlerin bin yylyndan daha hayyrly kyldy.

Kadir Suresi bu hadiseler üzerine nazil olmu?tur. Bu sure, Sahabilerin üzüntüsünü hafifleten bir suredir.


 

Neden "Kadir" Gecesi?


Kadir Gecesi hüküm gecesi demektir. Duhan Suresinde açyklandy?y üzere Ylâhi takdirce belirtilen hükümler Kadir Gecesinde ayyrd edilir. Bu anlamda Kadir Gecesine takdir gecesi diyenler de vardyr. Aslynda e?yanyn, i?lerin ve hükümlerin miktar ve zamanlary ezelde takdir edildi?i için burada söz konusu olan takdir, önceden tespit edilen kader programynyn yerine getirilmesiyle ilgili planlaryn hazyrlanmasydyr.

"Kadr" kelimesinde "tazyik" manasy da vardyr. Buna göre o gece yeryüzüne o kadar çok melek iner ki, dünya onlara dar gelir.

Bir hadiste, "O gece yeryüzüne inen meleklerin sayysy çakyl ta?larynyn sayysyndan çok daha fazladyr" buyurularak buna i?aret edilir.

Kadir Gecesinin Ramazan'yn hangi gecesine rastlady?y hususunda pekçok rivayet olmakla birlikte, Ramazan'yn son on gününde aranmasy tavsiye edilmi?tir. Bazy hadis-i ?eriflerden de 27. gecesine denk geldi?i bildirilmektedir. "Onu yirmi yedinci gecede arayynyz" mealindeki hadis bu hususa i?aret etmektedir.

 

 
Kadir Gecesi Yapylacak Duâ

"Allahumme inneke afuvvun kerîmun tuhibbul afve fa'fu annî."

Anlamy:

"Allah'ym, ?üphesiz sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin, beni affet." (Tirmizi, Daavat, 12)


Yorumlar

halil ibrahim { 15 Eylül 2009 12:30:51 }
kadir geceniz mubarek olsun ALLAH YHLASLA SAMYMY BYR ?EKYLDE GEÇYREMEMYZY NASYP ETSYN
çi?dem { 15 Eylül 2009 10:48:36 }
allahym ?üphesiz sen affedicisin,ikram sahibisin,affetmeyi seversin,sen affet beni...kadir geceniz mübarek olsun.
zeynep fyrat { 15 Eylül 2009 10:04:01 }
``KURANDA KADYR GECESY YÇYN LEYLETÜL KADRY HAYRUN MYN ELFY ?EHRYN KADYR GECESY BYN AYDAN HAYIRLI BYR GECEDYR``DYYE BUYURDULAR.BU NEDENLE BU GECEYY YHYA EDELYM KADYR GECENYZ HAYIRLARA VESYLE OLSUN.[AMYN]
menek?e { 15 Eylül 2009 10:00:15 }
tüm insanly?yn kadir gecesi kutlu olsun rabbim benimde dertlerime derman olsun
cemile 15 09 2009 { 15 Eylül 2009 07:54:27 }
SELAMÜN ALEYKÜM KADYR GECENYZ MÜBAREK OLSUN ALLAH BYZY DUALARLA BULU?TURMAYI NASYP ETSYN HAYIRLI KILSIN ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN
Diger Sayfalar: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.